Easy Chinese - 酒吧

2008-08-21 07:50 BJT

Today's focus:

Watch Video>>

酒(jiǔ) liquor

啤酒/紅酒(pí jiǔ / hóng jiǔ) beer/red wine

我要啤酒/紅酒。(wǒ yào pí jiǔ / hóng jiǔ) I would like some beer/red wine.

乾杯!(gàn bēi) Cheers!

Editor: Lu Jing | Source: CCTV.com