Easy Chinese - 買紀念品

2008-08-21 07:25 BJT

Today's focus:

Watch Video>>

買(mǎi) to buy

我要買這個。(wǒ yào mǎi zhè gè) I want to buy this one.

可以便宜點嗎。(kě yǐ biàn yí diǎn ma) Can you make it a little bit cheaper?

信用卡(xìn yòng kǎ ) credit card

用信用卡可以嗎。(yòng xìn yòng kǎ kě yǐ ma) Is it possible to use a credit card?

Editor: Lu Jing | Source: CCTV.com