Easy Chinese - 坐地鐵

2008-08-17 08:14 BJT

Today's focus:

Watch Video>>

地鐵(dì tiě) subway

坐(zuò) to use

我想坐地鐵.(wǒ xiǎng zuò dì tiě) I want to use the subway.

......號線(......hào xiàn) Line...

錯(cuò) wrong

我坐錯方向了.(wǒ zuò cuò fāng xiàng le) I sit wrong direction.

Editor: Lu Jing | Source: CCTV.com